Taiteellinen tutkimus kasvien mahdollisista tulevaisuuksista

Kirjoittaja: Katia Forsman

Tämän linkin kautta voit tutustua Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 25.8.2023 pidetyn taidenäyttelyni online-osioon.

Taidenäyttely koskee taiteellista tutkimusta siitä, millaisia erilaisia yhteisiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ihmisillä ja kasveilla mahdollisesti voisi olla.

Kuva: Kasvitieteen tulevaisuuksia, Katia Forsman.

Online-taidenäyttely ja nettisivujen sisältö kokonaisuudessaan pohjautuvat kirjoittamaani tulevaisuudentutkimukselliseen refereeartikkeliin Kasviemootion ja kasviälyn tulevaisuudet sekä taide Futurassa 1/2021. Tutkimuksen kuvataiteellinen osio esitellään skenaariomaalauksina online-taidenäyttelyssä. Taide on yhdistetty tieteelliseen tutkimukseen tulevaisuuden tutkimuksen kautta.

Tutkimuksessa yhdistyvät tutkimusmenetelminä kurinalainen kuvittelu ja “villi ajattelu”. Tutkimukseeni sisältyy pohdintaa “villin ajattelun” ja “kasviajattelun” yhteydestä toisiinsa, sekä käsitteiden ja tulkintojen vaikutuksesta tulevaisuuden muodostumiseen. Sivustolla kerron polustani taiteen kautta tulevaisuuden tutkimuksen polulle, ja johdattelen pohtimaan erilaisia tapoja tulkita kasveja, ja sitä mikä niistä todennäköisesti olisi paikkansapitävin tieteellisesti tai johtaisi toivottuun tulevaisuuteen.

Kyseisen taiteellisen tulevaisuudentutkimuksellisen tutkimuksen kautta löytyi aiemmin tieteellisesti tunnistamattomaksi jäänyt ilmiö ja uusi käsite: kasviemootio, Emotus plantarum, jonka esittelen yhtenä mahdollisena skenaariona kasvien ja ihmisten mahdollisista tulevaisuuksista.

Taidenäyttelyssä esitellään myös aihe, joka ei ole sisältynyt aiemmin julkaistuun refereeartikkeliin: skenaario siitä, kuinka kasviemootio/Emotus plantarum voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia tiedettä ja henkisyyttä toisiinsa liittävänä elementtinä ilmentäen immanenttia transsendenssia.

Kuva: Immanentti transsendenssi, Katia Forsman

Kasviemootio/Emotus plantarum toimii myös luovaan ajatteluun johdattelevana haasteena ja harjoituksena ajatella ihmiskielen käsitteiden tuollepuolen. Taidenäyttely herättää kysymyksen, voisiko kasviemootio toimia myönteisiin kasveja suojeleviin emootioihin inspiroivana vaihtoehtona ilmastoahdistukselle, tai kasvikeskeisempään ajatteluun aukeavana ovena ulos antroposeenin ajasta.

Näyttelyn maalaukset olen maalannut itseni kautta kokemani kasviemootion ilmauksena. Maalauksissa yhdistyy tanssitaiteilijan kokemus kuvataiteeseen. Kasviemootio ilmenee kasvien liikkeiden kautta, jotka maalauksissa ilmenevät abstraktimmin kasvien tanssina.

Kirjoittaja: Katia Forsman

Kirjoittaja on taidetta tulevaisuuden tutkimukseen yhdistävä taiteilija.

Tagged : / /