Rakennetaan yhdessä transformatiivista tulevaisuutta

Maailmamme on kohdannut jo pidemmän aikaa erilaisia epävarmuutta aiheutuvia kompleksisia haasteita: ilmastonmuutos, teknologian nopea kehitys, ja yhteiskunnalliset muutokset muovaavat elämäämme ja työtämme uusilla tavoilla. Jotta tulevaisuudessa koulutus ja ammattitaito vastaisivat näihin haasteisiin ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioiden, olemme Forssan ammatti-instituutissa omaksuneet transformatiivisen oppimisen toimintamallin. Transformatiivinen oppiminen on prosessi, jossa opiskelija kokee syvällisiä muutoksia näkemyksissään ja asenteissaan. 

Kuvituskuva: Opiskelijoiden ideoimat taitotittelit Perttu Pölösen innoittamana

Transformatiivinen oppimismalli korostaa kriittistä reflektiota, jossa opiskelijat kyseenalaistavat ja arvioivat uudelleen omia uskomuksiaan ja arvojaan. Tavoitteena on saavuttaa perustavanlaatuinen ymmärryksen muutos itsensä ja maailman suhteen. Perustuen Jack Mezirow’n tutkimuksiin (2018) transformatiivinen oppiminen edistää henkilökohtaista kasvua ja kehitystä tehostamalla opiskelijoiden kykyä sopeutua uusiin näkemyksiin ja käytäntöihin sekä valmistautua tuleviin muutoksiin. Transformatiivisuus tarkoittaa meille erityisesti tulevaisuusvalmiuden ja muutosjoustavuuden lisäämistä meidän opiskelijoidemme sekä kaikkien sidosryhmiemme keskuudessa – haluamme vahvistaa tulevaisuustoimijuutta niin, että jokainen kokee pystyvänsä kantamaan kortensa kekoon kohti hyvää ja kestävää tulevaisuutta

Esimerkkejä transformatiivisesta oppimisesta ja tulevaisuustyöstä

Forssan ammatti-instituutti on osa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat myös Faktia Oy ja FOKKA-säätiö.  Koulutuskuntayhtymän lähestymistapa ammatilliseen koulutukseen, opetukseen ja työelämäyhteistyöhön perustuu vahvasti siihen uskoon, että jokainen voi olla muutoksen tekijä. Olemme sitoutuneet luomaan kestävää tulevaisuutta, jossa ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu ovat toimintamme ytimessä. Kaikki toimintamme perustuu arvoihin: vastuullisuus, edelläkävijyys ja yhteisöllisyys. 

Olemme kehittäneet ympäristön, jossa opiskelijat ja henkilöstö rohkaistaan jatkuvasti innovoimaan ja oppimaan sellaisia uusia taitoja, jotka ovat relevantteja tulevaisuuden työelämässä. Tämä ei ole vain opetussuunnitelman elementti vaan on osa instituuttimme kulttuuria, jossa tiimityö, yhteistyö paikallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä intohimo kestävän tulevaisuuden kehittämisen ohjaavat toimintaamme. Koulutuksen keskiössä on humanistinen näkökulma, joka korostaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteiskunnallista vastuuta. Ymmärrämme, että manuaalisten taitojen ja käsityön arvo kasvaa tekoälyn ja digitalisaation myötä, ja OECD:n johtavan asiantuntijan näkemyksen (Veeber, Syrjäläinen & Lind 2015; Schleicher 2019; Folisi, Rosso & Prina 2024) mukaan koulutuksen tulee enemmän keskittyä luotettavan kompassin ja navigointivälineiden tarjoamiseen opiskelijoille monimutkaisessa, epävarmassa maailmassa.

Yhteistyössä kohti kestävää tulevaisuutta

Vahva yhteys työelämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ovat avainasemassa, kun rakennamme siltoja tulevaisuuteen. Forssan ammatti-instituutti tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten, säätiöiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta voimme tarjota opiskelijoillemme todellisia, käytännön oppimiskokemuksia, jotka valmistavat heitä tulevaisuuden työelämään. FAI Tulevaisuusakatemia -toimintamallimme on esimerkki tästä lähestymistavasta, jossa opiskelijat, työelämän edustajat ja henkilökunta tutkivat yhdessä tulevaisuuden trendejä, oppivat uusia innovatiivisia taitoja ja valmistautuvat tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Emme vain reagoi tulevaisuuden tarpeisiin, vaan pyrimme ennakoimaan ja muovaamaan niitä. FAI Tulevaisuusakatemian toimintamalli perustuu yhteisöllisyyteen ja eri toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kuva 1. FAI Tulevaisuusakatemian visuaalinen hahmotelma (Elo-Vuola, Nummenpää & Salo, 2021)

Opiskelijoiden kanssa tehtävä tulevaisuustyö

Yksi esimerkki FAI Tulevaisuusakatemian toiminnasta ovat Yhteisölliset siivouspäivät. Vuonna 2022 teemana oli erityisesti uudenlaisten taitotitteleiden keksiminen tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, pohjautuen futuristi Perttu Pölösen tulevaisuusidentiteetteihin. Näistä opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisistä keskusteluista syntyi mahtavia uusia titteleitä kuten tetrikko (osaamisen tarkastaja), 5GExplorer ja uudistumisspesialisti. Tämä luova prosessi ei ainoastaan valmista opiskelijoitamme tulevaisuuden työelämään, vaan myös innostaa heitä kuvittelemaan ja luomaan uusia mahdollisuuksia (Isidori et al. 2023, 33). Samassa pajassa tutustuttiin myös Hollannissa kehitettyyn Minecraftissa toimivaan Tulevaisuusmuseoon, kokeiltiin tulevaisuuspakopelin ratkaisemista sekä pohdittiin tulevaisuudessa vaikuttavia teknologioita ja niiden roolia tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Vuonna 2023 Yhteisöllisen Siivouspäivän puolestaan keskityttiin kestävän tulevaisuuden ideointiin kolmen erityyppisen tehtävänannon kautta: 1) taaksepäin katsominen, 2) kestävän tulevaisuuden visiointi sekä 3) kestävän tulevaisuuden tekeminen. Nämä kolme tehtävää edistivät kokonaisvaltaista aikakäsityksen ja tulevaisuustietoisuuden sekä toimijuuden vahvistamista kestävää tulevaisuutta tavoiteltaessa. Tänä vuonna palaamme tulevaisuuden oppiaineiden kehittämiseen sekä oman alan hyvän tulevaisuuden hahmottamiseen – tavoitteena on luoda jatkuvuutta ennakointityöhön sekä tulevaisuustyön perinteitä. Tähän liittyy myös yhteistyö Next Generation Foresight Practitioners Young Voices Awardsin kanssa. Tänä keväänä tulemme myös yhdistämään tulevaisuusajattelua ja luovuutta kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa hyödyntäen Inner Development Goals -viitekehyksen tavoitteita eli rohkaisemalla opiskelijoita pohtimaan omaa ajattelua ja toimintamallejaan.

Kuva 2. Tulevaisuuspajan loppufiiliksiä keväällä 2023

Kuva 3. Mainos “oman alan hyvä tulevaisuus”-kyselystä

Henkilöstön tulevaisuustietoisuuden kehittämisestä voimavara kestävään tulevaisuuteen 

Tom Lombardon mukaan (2009, 3) tulevaisuustietoisuus pohjautuu ihmisen peruskyvykkyyksiin hahmottaa muutosta ja aikaa. Samalla hän nostaa myös tunteiden ja motivaatiotekijöiden merkitystä osana tulevaisuustietoisuuden kehittämistä. Tulevaisuuslukutaito taas tarkoittaa edellä mainitun ymmärryksen ja tietoisuuden aktiivista käyttämistä nykyhetkessä tapahtuvassa päätöksenteossa, joka on koulutussektorilla erityisen tärkeässä roolissa (Pouru-Mikkola & Wilenius 2018).

Henkilöstön tulevaisuustietoisuuden lisäämiseen ja tulevaisuuslukutaidon kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Meillä Forssassa on organisaation strategisille painopisteille omat koordinaattorit, joiden tehtävänä on edistää niitä yli tiimien rajojen ja yhteistyötiimien toiminnan kautta. Yksi painopisteistä on tulevaisuus. 

Vuonna 2023 organisaation palvelutiimit visioivat oman tiimin kesken tulevaisuutta vuonna 2040 ja esittelivät niitä vertaisarvioinnin keinoin toiselle tiimille. Tässä tehtävänannossa pyrkimyksenä oli yksilötason tulevaisuusajattelun kehittyminen nykyisyyden ja tulevaisuuden välisen sillan rakentamisen kautta,  pohtimalla ovatko nykyiset hyvät käytänteet pysyneet samoina myös vuonna 2040. Tiimitasolla puolestaan kehitettiin tulevaisuustaulukkoa hyödyntämällä systeemistä ajattelutapaa (muutostekijöiden kartoittaminen). Tuloksena syntyi monennäköisiä tulevaisuuskuvia, osa oli positiivisempia kuin toiset, josta huomasi hyvin kytköksen nykyisyyden ja tulevaisuuksien hahmottamisen välillä. Tuike-tiimi (koulutuksen hallinto ja kehittäminen) ideoi tulevaisuuden, jossa ilmastopakolaisten osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan esimerkiksi huipputeknologiaa hyödyntämällä ja jossa työkäytänteet ovat muuttaneet muotoaan (katso kuva 4).

Kuva, joka sisältää kohteen taivas, piha-, puu, kasvi

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva 4. Midjourney:llä luotu kuvituskuva Tuike-tiimin “oravanpyörä” visioon: tekoälyn hahmottama oravanpyörä, johon on rakennettu työskentelytiloja

Tulevaisuuskoordinaattorin työnkuva tukee organisaation kilpailukykyä ennakoinnin menetelmin – toimintaympäristön muutosten vaikutusten kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa koulutusorganisaatiota valmistautumaan ennakkoon mahdollisiin kehityssuuntiin, johon täytyy reagoida. Tulevaisuuskoordinaattorin tehtävänkuvaan kuuluu kilpailukyvyn vahvistaminen, jonka voimavarana ennakointi ja koko organisaation tasolla tehtävä tulevaisuustiedon keruu toimii hyvin. Tavoitteina on kehittää erityisesti opiskelijoiden valmiuksia kohdata erinäköisiä tulevaisuuksia. Tulevaisuustietoisuutta on hyvä mitata eri menetelmin kuten tulevaisuuskyselyiden avulla ja jatkuvaa kehittämistyötä tehdään erityisesti systemaattisen ennakointijärjestelmän luomiseksi. 

Työelämän edustajien ja päättäjien kanssa tehty tulevaisuustyö

Työelämän edustajien kanssa vahvistui tulevaisuusajattelu erityisesti elintarvikealan edustajien kanssa, jotka tekivät tiiviisti ennakointityötä ja pohtivat tulevaisuuden osaamistarpeita sekä keskustelivat erilaisista ruoka-alaan liittyvistä tulevaisuuskuvista. Tässä auttoivat esimerkiksi megatrendien vaikutusten analyysi, jota teimme koulutuskuntayhtymän omistajakuntien edustajien kanssa osana strategian päivittämistyötä vuoden 2022 aikana ja samantyyppisiä työelämän tulevaisuuden osaamistarpeisiin linkittyviä keskusteluita on jatkettu niin työelämän kuin päättäjien kanssa. Transformatiivisuus näkyy erityisesti toiminnallisten tulevaisuusajattelun kehittämistä tukevien tehtävien kautta – haastamalla pohtimaan oman mukavuusalueen ulkopuolella olevia asioita. Eri roolien kautta trendien vaikutusten tarkastelu on auttanut näkemään systeemisyyttä sekä lisännyt toimijuutta. Tarvitaan vahvaa yhteistä tahtotilaa, johon nämä dialogit ja keskustelutilaisuudet antavat hyvän perustan.

Kuva 5. Elintarvikealan yrittäjät visioimassa ennakointipajassa ravistelevinta ruoka-alan visiota vuodelle 2040

Vastuussa hyvästä tulevaisuudesta

Tulevaisuus kuuluu kaikille. Jokainen voi olla muutoksen tekijä omalla alallaan, olipa kyseessä sitten kestävä elintarvikeala, uusiutuvan energian teknologiat, terveydenhuolto tai media-ala. Meidän tehtävämme ammatillisessa koulutuksessa on varmistaa, että opiskelijamme lähtevät luotamme valmiina olemaan tuon muutoksen eturintamassa, ylpeinä ammattilaisina, joilla on vahva tulevaisuususko ja kyky rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.  Siksi tässäkin blogissa esiteltyä transformatiivista tulevaisuustyötä on syytä edistää erilaisia keinoja hyödyntäen – olemmehan itse vastuussa hyvästä tulevaisuudesta! 

Kristiina Paju työskentelee hanke- ja tulevaisuuskoordinaattorina Forssan ammatti-Instituutissa. Tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä instituutti on ensimmäinen OKKA-säätiön Kestävän Tulevaisuuden sertifikaatin saanut ammatillinen oppilaitos Suomessa (vuosi 2021). Lokakuussa 2023 Paju esitteli Forssassa tehtyä tulevaisuustyötä World Futures Studies Federationin konferenssissa, jossa suomalainen koulutusjärjestelmä keräsi kiitosta tulevaisuusajattelun jalkauttamisesta eri koulutusasteille.

Lähteet

Folisi, F., Rosso, F. & Prina, M. 2024. Crafting the Future: Five Squared [5²]. European Training Foundation. doi:10.2816/36996 [viitattu 15.4.2024]

Isidori, E., Alonzi, R., Leonova, I., De Martino, M., Poplavskaya, N. & Sandor, I. (2023). Futures Education and Creativity: From Theory to Practice. Educatia 21 Journal (25) – Special Issue, 28-37. doi: 10.24193/ed21.2023.25.03

Lombardo, T. 2009. Understanding and teaching futures consciousness. On The Horizon The International Journal of Learning Futures. 5/2009. DOI: 10.1108/10748120910965476 [viitattu 19.4.2024]

Pouru-Mikkola, L. & Wilenius, M. 2018. Tulevaisuuslukutaito navigaatiovälineenä kuudennessa aallossa: kuinka integroida tulevaisuus lukio-opetukseen? Tulevaisuudentutkimus Suomessa tänään ja huomenna – TVA 20 vuotta. Futura, 37 (3).

Schleicher, A. 2019. A new tool for navigating through a complex world. OECD Education and Skills Today, 22.5.2019. https://oecdedutoday.com/education-skills-learning-compass-2030/ [viitattu 20.4.2024]

Veeber, E., Syrjäläinen, E. & Lind, E. 2015. A discussion of the necessity of craft education in the 21st century. Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A, vol. 22 (1), 15-29.https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/875https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/875/1157 [viitattu 20.4.2024]